[česky]    
deutsch  
english   


To vše jsem vám   
říkal v obrazech   
(Jan 16, 25)   

Pořadatel - Diakonie ČCE – středisko v Brně


Pátý ročník Bienále pro Diakonii organizuje brněnské středisko Diakonie ve spolupráci s farním sborem ČCE v Nosislavi a farním sborem ČCE v Brně II – Blahoslavův dům.

Diakonie Českobratrské církve evangelické má svá střediska po celé České republice. Středisko v Brně zahájilo svůj provoz v roce 1993. Jeho posláním je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Na chod střediska dohlíží dozorčí rada střediska, která je volena spolupracujícími farními sbory Českobratrské církve evangelické.

Blahoslavův dům a přilehlé prostory byl vybudován v roce 1924 na tehdejší Nové (dnes Lidické) ulici – se záměrem postavit zde středisko evangelické církve v tehdejším zemském hlavním městě. Záměr se nikdy nepodařilo uskutečnit; zmařila jej nejprve hospodářská krize a recese třicátých let, po ní okupace našich zemí a vzápětí komunistická politika usilující systematicky likvidovat církev. Přesto se stal důležitým místem, na němž se shromažďovala brněnská evangelická veřejnost. Obzvlášť to platilo v době druhé světové války. Do tohoto období také spadá působení proslulého brněnského evangelického faráře a obdivovaného kazatele Viktora Hájka.

Po r. 1945 se do Brna ve významném počtu stěhovali česky mluvící noví obyvatelé (namísto předválečného německého obyvatelstva). Tím také vzrostl počet českých evangelíků v Brně a evangelický sbor se začátkem padesátých let dohodl na rozdělení. Tak vznikly sbory Brno I (soustředěný kolem kostelů Betlémského a Komenského) a sbor Brno II (soustředěný kolem Blahoslavova domu). K oběma sborům zůstaly přidruženy kazatelské stanice na okrajích Brna a na venkově. Ke sboru Brno II proto po jeho vzniku náležely kazatelské stanice Brno – Královo Pole, Brno – Řečkovice, Kuřim a Tišnov.

Sbor Brno II měl od svého vzniku štěstí na výrazné kazatelské osobnosti. Jako faráři zde působili Jan P. Šebesta (1950 – 1971) a Miroslav Heryán (1971 – 1978), jako vikář zde po několik let pracoval přední český evangelický bohoslovec a religionista Milan Mrázek. Momentálně působí v Blahoslavově domě farář Martin Horák a farářka Alexandra Hauserová.

Farní sbor ČCE Nosislav vznikl v roce 1781 na základě tolerančních patentů císaře Josafe II., patří mezi nejstarší evangelické sbory na území České republiky. Součástí práce nosislavského sboru bylo dříve také působení v Miroslavi, Nikolčicích, Rychmanově a Brně, kde v průběhu let vznikly samostatné farní sbory, evangelíci v Nosislavi rovněž provozovali sirotčinec v místě Husova domu. V současné době je FS ČCE v Nosislavi živým farním sborem s rozsáhlou diasporou. Jsou v něm zastoupeny a aktivně činny všechny generační skupiny. Kromě neděleních dopoledních bohoslužeb a odpoledních nešpor se ve sboru konají biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti, schází se mládež, třicátníci, střední generace, starší generace, konfirmandi, pěvecký sbor, kapela a učitelé nedělní školy. Každoročně pořádá sbor rekreační a vzdělávací víkendový pobyt a zájezd. Sbor má 587 členů.

Další informace o pořadateli naleznete na stránkách http://brno.diakonie.cz/
Více o historii, současnosti i struktuře ČCE najdete na: www.srcce.cz.